Sô CB-CC-VC toàn trường: 140/109 nữ

Cán bộ quản lý: 03/01 nữ

Giáo viên: 125/100 nữ

Nhân viên: 12/08 nữ